Menu

︽ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ  ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ  ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ  ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠤᠪᠳᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ

2018-10-29 / admin

(ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ: 2,426 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ)

ᠤᠷᠴᠢᠮ  ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ ᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠴᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠤ ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ  ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ  ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠯ  ᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠠ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ 2018 ᠤᠨ  ᠤ 10 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 29  ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠵᠢᠨ 2 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠂ 20 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ  ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠯ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

1_副本

2_副本

3_副本

5_副本

6_副本

7_副本

8_副本

9_副本

dav

1

2

3

4

5

6

dav

dav

mde

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9