Menu

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ  ᠣ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

2017-12-13 / ᠵᠣᠷᠢᠭᠴᠡᠴᠡᠭ

(ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ: 237 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ)

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠣ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

2017 ᠤᠨ  ᠣ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 2  ᠣᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠣᠨ ᠦᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ  ᠣ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ  ᠣ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠣᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠳᠣ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ  ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃

ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ  ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ  ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠭᠤᠭᠰᠢᠬᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ  ᠣ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠣ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠰᠢᠳᠡᠬᠦ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦ ᠂ ᠬᠤᠯᠨ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ ᠂ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠢᠰᠭᠦᠯᠬᠦ ᠁ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠳᠡᠬᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ  ᠣ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠣ ᠡᠪᠯᠡᠯ

2017 ᠤᠨ  ᠣ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 10  ᠣ ᠡᠳᠦᠷ

IMG_7012_副本_副本1
IMG_7017_副本_副本1
IMG_7054_副本_副本1
IMG_7231_副本_副本1
IMG_7236 (1)_副本_副本1