Menu

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠮᠤ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ

2017-04-25 / admin

(ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ: 1,836 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ)

未标题-2
︽ ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠮᠤᠷ ᠬᠠᠩᠬᠠᠭᠠᠷ ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠮᠤᠷ ᠬᠠᠩᠬᠠᠭᠠᠷ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠣᠭ᠎ᠠ  ᠲᠡᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠭᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ  ᠲᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠡᠪᠯᠢᠭ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠩ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠶᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠵᠶᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ 2017 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 22 ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠦᠨ 14 ᠄ 30 ᠲᠤ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠩᠭᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠦ ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠨᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠷᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠲᠤᠡᠤᠳᠬᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠦᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ 1400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2111275

IMG_2075
IMG_2094_副本
IMG_2125
IMG_2143_副本
IMG_2261_副本
IMG_2302_副本