Menu

ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠣᠨᠨᠴᠢ ᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠨᠰᠢ ᠮᠠᠨ  ᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ

2017-04-25 / admin

(ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ: 141 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ)

ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14  ᠣ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠦ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠨᠨᠰᠢ ᠰᠣᠷᠣᠨᠨᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠣᠨᠨᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠨᠨᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠷᠠᠯᠢᠨᠨᠴᠢᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠣᠨᠨᠴᠢ ᠂ ᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠨᠰᠢ  ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠯᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠳᠣᠰ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠢᠵᠠᠭᠣᠷ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠠᠨᠢᠭᠣᠯᠣᠨᠨᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ︱ ᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠨᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠦᠨ  ᠣ ᠮᠠᠷᠲᠠᠨᠨᠳᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨᠨᠰᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠨᠨᠴᠢᠨ  ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠣᠷᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠨᠠᠨᠨᠰᠢ ᠮᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠢᠵᠠᠭᠣᠷ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠠᠨᠢᠭᠣᠯᠣᠨᠨᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠨᠨᠰᠢ ᠰᠣᠷᠣᠨᠨᠴᠢᠳ  ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠣ  ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠣᠣ  ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠷᠠᠬᠣ  ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠣᠨᠨᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠨᠣᠭᠣᠷᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠯ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠣ ᠦᠶᠡᠰ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ  ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠩ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ  ᠪᠠᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠢᠵᠠᠭᠣᠷ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠣ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳᠴᠣᠳ ᠡ ︕ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ︕ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃

IMG_1906
IMG_1909
IMG_1945
IMG_1949
IMG_1957
IMG_1975
IMG_1986
IMG_1993