Menu

︽ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠦ ᠣᠶᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ

2017-04-25 / admin

(ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ: 204 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ)

4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14  ᠣ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠠᠰᠢᠨᠨᠯᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠷ  ᠤᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠰᠣᠷᠣᠨᠨᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠺᠠᠲᠠᠷᠴᠣᠳ ︽ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠵᠢᠡᠷ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠦ ᠣᠶᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠳᠣᠰ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠣᠨᠨᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠶᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠦ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

IMG_1768
IMG_1779
IMG_1828
IMG_1830
IMG_1832
IMG_1853
IMG_1884
IMG20170414125554
IMG20170414125651
IMG20170414125702
IMG20170414125715_1
IMG20170414125929
IMG20170414131442

 

ᠳᠣᠰ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠦ ᠣᠶᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠣᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠦ  ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠣ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃