Menu

ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ  ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ

2014-12-30 / admin

(ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ: 1,692 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ)

ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ  ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠂  ᠤᠨ  ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠨᠠᠷ ᠢᠲᠠᠪᠬᠢᠳᠡᠢ  ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ ᠃

ᠮᠦᠨᠴᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ  ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠡᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃