Menu

ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ︽ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ‍ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

2014-12-23 / ᠬᠠᠰᠭᠠᠥᠸ᠎ᠠ ︵ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ︶

(ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ: 2,883 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ)

         ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《 ᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ 》 ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 2014  ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 《 ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ 》 ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ  ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃  ᠡᠬᠡ  ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠮᠠᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠢ ᠦᠨᠢᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠡᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠡᠷᠴᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

        ᠲᠤᠰ  ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤ  ᠳᠦᠨᠭᠱᠧᠨᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠳ᠋  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠮᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠂ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ 《 ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠴᠡ 》 ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠦᠷᠢᠨ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠂ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ 《 ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠵᠤᠭᠤᠭ 》 ᠂ 《 ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ 》 ᠂ 《 ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠬᠦᠨ 》  ᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠂ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠤᠶᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠪᠠ  ᠃

       ᠲᠤᠰ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ 200  ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠂197  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ  ᠪᠡᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠦ ᠂198  ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠷ ᠂192  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠂191  ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠂202  ᠵᠢᠨ ᠠᠰᠬᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠡᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠂192  ᠵᠢᠨ ᠠᠳᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠂192   ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠂ 190  ᠶᠢᠨ  ᠴᠡᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠂ 202  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂199  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠂199  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠡᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ 90   ᠵᠢᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠪᠡᠶᠢᠷᠢᠨᠳ᠋ᠤ ᠂ 89 ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠂ 90  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ 89  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠂ 94  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠂ 94   ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠂ 93   ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠨᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠪᠡᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ  ᠡᠴᠡ ᠴᠤᠯᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ 

IMG_0276
IMG_0249
IMG_6284