Menu

︽ ᠠᠮᠥᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ︾  ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ

2014-12-16 / ᠭᠤᠤ ᠹᠠᠨ

(ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ: 16,399 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ)

9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠡᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠥᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠦᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠯᠢ ᠺᠦᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠢᠩ ᠴᠦᠨ ᠱᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠮᠢᠩ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠵᠤ ᠂︽ ᠠᠮᠥᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠲᠣᠪᠲᠣ ︾ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠯᠭᠡᠪᠠ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ 400 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃