Menu

ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ

︽ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ  ᠤ ᠦᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 5:40  ᠳ᠋ᠥ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ  ᠣ ᠬᠥ᠍ᠮᠥᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ︽ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠬᠥ᠍ᠮᠥᠨ ᠢ ᠬᠥ᠍ᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ︾  ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠲᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠭᠣᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠦᠬᠦᠳ  ᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ […]

︽ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠂ ᠡᠪ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠢᠰᠣ ︾ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ

3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20  ᠣ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ 17 ᠴᠠᠭ 20 ᠳ᠋ᠥ ︽ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠂ ᠡᠪ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠢᠰᠣ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠣᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ  ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠬᠠᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡ ᠮᠠᠨ  ᠣ ᠳᠡᠭᠡᠳᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ  ᠢ  ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠣ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ  ᠬᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ […]