Menu

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠩ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ   ᠡᠴᠡ ︽ 211 ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠦᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ︾ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠪᠡ

ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ︽ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ︾ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 2019 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠦ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ︽ 211 ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠦᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ︾  ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠪᠠ ᠃ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠦᠷᠢ […]

︽ ︿ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ﹀ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯ ︾

ᠬᠢᠮᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠦᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ  ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠡᠬᠦᠨ  ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ  ᠢ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠭᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠸᠯᠸᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ  ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠢᠮᠢ  ᠨᠢ ᠮᠦᠨᠴᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠨ  ᠤ […]

QQ图片20160715102813

︽ ᠠᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ︾ ᠴᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

2016 ᠤᠨ  ᠣ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠣ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠬᠢᠨ ︽ ᠠᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ︾ ᠴᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠣ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠄

IMG_4373

︽ ᠠᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢ ︾ ᠴᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠣ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠴᠢᠮ  ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

2016 ᠤᠨ  ᠣ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ  ᠣ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ  ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ︽ ᠠᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢ ︾ ᠴᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠣ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠨ  ᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠳᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠣ  ᠬᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ […]

ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ

ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ  ᠣ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ《 ᠠᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ 》 ᠴᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠣ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ  ᠣ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ  ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠣ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ  ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ […]

ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠣᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠣᠨ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ  ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ

2015 ᠤᠨ  ᠣ10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ13 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ  ᠣᠨ 16᠄20 ᠳ᠋ᠥ ᠂ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠣᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ  ᠣᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠣᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ ᠃   ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠣᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠳᠤ ᠄ ᠨᠢᠬᠡ ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ  ᠣᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ  ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ […]

IMG_0919

ᠲᠤᠭᠠᠨ ‍ ᠣ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠡᠭ᠍ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠣ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ

2015 -5-19~  2015-5-21 ᠳ᠋ᠥ ᠮᠠᠨ ‍ ᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ‍ ᠣ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠡᠭ᠍ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠬᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ‍ ᠣ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠣ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ  ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ  ᠲᠠᠢ […]

IMG_20150505_112127

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ︾  ᠶᠢ ᠲᠦ᠍ᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ

2015.5.5   ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠣ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠦᠨ ︽ ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ︾ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠢᠷᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ […]

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ︽ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠩᠭᠤᠷᠤᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ  ︾ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ

3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19  ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠩᠭᠤᠷᠤᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠥ᠍ᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠦ᠍ᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ […]

IMG_0755

ᠲᠤᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠴᠢᠵᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠣᠨᠣᠰᠪᠠ

2015-4-7 ᠳ᠋ᠥ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠴᠢᠵᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠣᠨᠣᠰᠪᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ︽ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠳᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠨ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ︾ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠦ᠍ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠂ […]

1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 3 ᠨᠢᠭᠤᠷ 123