Menu

ᠨᠠᠮ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠪᠯᠡᠯ

33333333333333333

  ᠣᠷᠳᠣᠰ  ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠣ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ︽ ᠨᠠᠷᠠᠨ  ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ  ᠪᠠᠨ ︾  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠣᠨ   ᠢᠶᠠᠨ  ᠤᠭᠲᠤᠬᠤ  ᠣᠷᠠᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ   ᠣ  ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ

  ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠳᠡᠵᠦ  ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠭᠲᠤᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ  ᠳᠤ ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠣ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ︽ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ  ᠪᠠᠨ ︾ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠭᠲᠤᠬᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠣ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ  2017 ᠤᠨ  ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 30  ᠤ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠵᠢᠨ 19᠄ 00  ᠴᠠᠭ ᠲᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠩᠭᠡ ᠣᠷᠳᠣᠨ […]

mmexport1515032501444

  ︽ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠢ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ︾ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ  ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠤ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯ

             2017 ᠣᠨ  ᠣ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18  ᠣ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 230 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠠᠴᠠ ︽ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠢ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ︾ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯᠲᠤ ᠂ […]

1

  ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ   ᠣ  ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ  2017 ᠣᠨ  ᠣ ᠡᠪᠣᠯ  ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠬᠦᠶᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠡᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠨᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ

  ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠨᠨᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠨᠨᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠣᠷᠣᠨᠨᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠂ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠣᠭ  ᠠᠴᠠ ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠬᠦᠶᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠢ 2017 ᠣᠨ  ᠣ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16  ᠣ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ  ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠨᠨᠳᠠᠭᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ […]

4

ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ  ᠣᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠣᠪᠲᠦ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ

      2017 ᠣᠨ  ᠣ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠣ ᠣᠷᠣᠢ  ᠶᠢᠨ 7 ᠴᠠᠭ ᠲᠣ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠣ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠣ ︽ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ  ︾ ᠣᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠣᠪᠲᠦ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠭᠣᠷᠪᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠨᠨᠰᠢ ᠰᠣᠷᠣᠨᠨᠴᠢ 300 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠣᠨᠣᠰᠪᠠ […]

P1000600

  ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠣ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ︽  ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠳ᠋ᠥ  ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠶ᠎ᠠ  ︾  ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠲᠠᠭᠣᠣ   ᠶᠢᠨ  ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ

  ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠨᠨᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠣᠨᠨᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠵᠦ ᠰᠣᠷᠬᠣ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠣ ᠂ ᠪᠥᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠᠳᠡ 2017 ᠣᠨ  ᠣ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16  ᠣ ᠦᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ︽ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︾ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ︽ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠳ᠋ᠥ  ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠶ᠎ᠠ […]

5

︽ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢ ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠨᠨᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠨᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ

︽ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢ ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠨᠨᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠨᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠦᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠳᠣᠭ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ ︽ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢ ︾ 2017 ᠣᠨ  ᠣ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠣ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠣ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠣ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠴᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠨᠨᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ︽ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ […]

封面图

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ︱ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠂ ᠰᠤᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠦ ᠬᠡᠯᠨ ︕ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ︱ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠰᠦᠩ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠦ ᠬᠡᠯᠨ ︕

     ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ︱ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠂ ᠰᠤᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠦ ᠬᠡᠯᠨ ︕      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ︱ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠰᠦᠩ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠦ ᠬᠡᠯᠨ ︕      ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ  ᠣᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠣᠷᠣᠨ  ᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠣᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠣᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠣᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠣᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ […]

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ  ᠣ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠣ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ 2017 ᠤᠨ  ᠣ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 2  ᠣᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠣᠨ ᠦᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ  ᠣ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ  ᠣ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠣᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠳᠣ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ  ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ  ᠡᠴᠡ […]

ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠣ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ 2017 ~ 2018 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠨ  ᠣ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠣ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠣ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ  ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠭ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠁ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠳᠣ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ […]

ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ  ᠣ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠣ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ 2017 ᠤᠨ  ᠣ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 10  ᠣ 33  ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠣ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ  ᠣ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠲᠤᠰ […]

1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 3 ᠨᠢᠭᠤᠷ 123