Menu

ᠨᠠᠮ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠪᠯᠡᠯ

ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ᠂ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ

ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠤ ︽ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ︾ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ︽ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ︾ ᠢ  ᠪᠠᠳᠤᠳᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠶᠠᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ […]

︽ ᠯᠸᠢ ᠹᠸᠩ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ︾ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠨ  ᠲᠤ ᠵᠦᠪ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠂ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠨ  ᠣ ᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5  ᠤ ᠡᠳᠤᠷ  ᠠᠴᠠ 17  ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ […]

ᠮᠠᠨ ‍ ᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ‍ ᠣ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ

2018 ᠤᠨ ᠣ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠣᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠣ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠡᠴᠡ ︽ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ  ᠣ ᠦᠢᠯᠡᠰ ︾ ᠭᠡᠬᠦ 2018 ᠤᠨ  ᠣ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ︽ 5·1 ︾ ᠣ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ  ᠣ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ […]

ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ  ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠣ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ  ᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠣ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠣᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠨᠠᠷ ᠣᠨ ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠢ  ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠯ ᠢ  ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠣ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠣᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠣ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠂ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠣᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠣᠨ […]

ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠣ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠣᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠣᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠥ᠍ᠯᠬᠦᠮ ᠮᠠᠨ  ᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠣ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ 108 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ︽ 3 · 8 ︾  ᠣ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠣ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠣᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠣᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ 2018 ᠤᠨ  ᠣ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7  ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠠᠨ ᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠳᠣ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠳᠤᠩᠬᠤᠸᠠᠷ ᠂ ᠣᠳᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠂ […]

33333333333333333

  ᠣᠷᠳᠣᠰ  ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠣ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ︽ ᠨᠠᠷᠠᠨ  ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ  ᠪᠠᠨ ︾  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠣᠨ   ᠢᠶᠠᠨ  ᠤᠭᠲᠤᠬᠤ  ᠣᠷᠠᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ   ᠣ  ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ

  ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠳᠡᠵᠦ  ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠭᠲᠤᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ  ᠳᠤ ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠣ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ︽ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ  ᠪᠠᠨ ︾ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠭᠲᠤᠬᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠣ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ  2017 ᠤᠨ  ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 30  ᠤ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠵᠢᠨ 19᠄ 00  ᠴᠠᠭ ᠲᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠩᠭᠡ ᠣᠷᠳᠣᠨ […]

mmexport1515032501444

  ︽ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠢ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ︾ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ  ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠤ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯ

             2017 ᠣᠨ  ᠣ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18  ᠣ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 230 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠠᠴᠠ ︽ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠢ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ︾ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯᠲᠤ ᠂ […]

1

  ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ   ᠣ  ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ  2017 ᠣᠨ  ᠣ ᠡᠪᠣᠯ  ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠬᠦᠶᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠡᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠨᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ

  ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠨᠨᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠨᠨᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠣᠷᠣᠨᠨᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠂ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠣᠭ  ᠠᠴᠠ ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠬᠦᠶᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠢ 2017 ᠣᠨ  ᠣ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16  ᠣ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ  ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠨᠨᠳᠠᠭᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ […]

4

ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ  ᠣᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠣᠪᠲᠦ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ

      2017 ᠣᠨ  ᠣ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠣ ᠣᠷᠣᠢ  ᠶᠢᠨ 7 ᠴᠠᠭ ᠲᠣ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠣ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠣ ︽ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ  ︾ ᠣᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠣᠪᠲᠦ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠭᠣᠷᠪᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠨᠨᠰᠢ ᠰᠣᠷᠣᠨᠨᠴᠢ 300 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠣᠨᠣᠰᠪᠠ […]

P1000600

  ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠣ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ︽  ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠳ᠋ᠥ  ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠶ᠎ᠠ  ︾  ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠲᠠᠭᠣᠣ   ᠶᠢᠨ  ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ

  ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠨᠨᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠣᠨᠨᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠵᠦ ᠰᠣᠷᠬᠣ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠣ ᠂ ᠪᠥᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠᠳᠡ 2017 ᠣᠨ  ᠣ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16  ᠣ ᠦᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ︽ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︾ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ︽ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠳ᠋ᠥ  ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠶ᠎ᠠ […]

1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 4 ᠨᠢᠭᠤᠷ 1234