Menu

   

1

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠰ  ᠣᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠃ 1966 ᠣᠨ  ᠣ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠣᠨ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠣ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣᠳᠣ ᠰᠣᠮᠣᠨ  ᠣ ᠪᠣᠵᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠰᠢᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ  ᠣᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠣ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠣᠨ ᠲᠣᠮᠣᠭᠠᠳᠠᠨ ᠲᠠᠮᠴᠣᠶᠢᠷᠠᠰᠢ ᠫᠣᠯᠣ ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ 1989 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠦᠪᠦᠷ […]