Menu

ᠦᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ︽ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ︾ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠶᠤᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

2013 ~ 2014  ᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ︽ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ︾ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠪᠣᠯ 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27  ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ  ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠶᠤᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ […]

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠡ

  ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠨ ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠵᠥ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ 2014.10.10    ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠡᠴᠠ︽ ᠪᠢ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠲᠠᠢ ︾ ᠬᠡᠭᠦ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ […]