Menu

ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃2017 ᠣᠨ ᠤ11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠲᠤᠷ ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ […]

︽ ᠮᠢᠨᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠥᠬᠡ ︾ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ

2018 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ 215 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠲᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ 50 ᠮᠢᠨᠦᠲ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠡᠴᠡ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠦ […]

ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤ

ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ~ ~ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤ ᠲᠤᠰ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠂  ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ  ᠬᠢᠨ  ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ  ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠨᠤᠮ ᠤᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠦ  ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂  ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤ  ᠶᠢ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤ  ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠤᠮ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ […]

ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ 2017 ︱ 2018 ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠣᠨ  ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ    ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 20  ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 27  ᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ […]

ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠤᠷᠤᠶᠢᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠲᠡᠭ᠍

ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠤᠷᠤᠶᠢᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠲᠡᠭ᠍ 2017 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠦ ᠡᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 4 ᠄ 40  ᠳᠦ ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠴᠠ ︽ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠤᠷᠤᠶᠢᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠲᠡᠭ᠍ ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠲᠤᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡ ᠃ ︽ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠬᠡᠲᠡᠭ  ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡ […]

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ  ᠣ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠣ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ 2017 ᠤᠨ  ᠣ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 2  ᠣᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠣᠨ ᠦᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ  ᠣ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ  ᠣ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠣᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠳᠣ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ  ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ  ᠡᠴᠡ […]

ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠣ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ 2017 ~ 2018 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠨ  ᠣ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠣ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠣ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ  ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠭ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠁ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠳᠣ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ […]

ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ  ᠣ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠣ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ 2017 ᠤᠨ  ᠣ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 10  ᠣ 33  ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠣ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ  ᠣ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠲᠤᠰ […]

ᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠪᠰᠢᠶ᠎ᠠ

2017 11 28            2      8                                 1-2          […]

ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ

ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ   ᠬᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠤ  ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠪᠡᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠦ ᠡᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2᠄30  ᠠᠴᠠ 223 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠂ 11.25  ᠦ ᠡᠲᠤᠷ 224 ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ᠃ […]

1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 11 ᠨᠢᠭᠤᠷ 12345...10...ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ »