Menu

ᠵᠢᠭᠠᠬᠣ ᠰᠣᠷᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ︽ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ︾ ᠤᠶᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ᠤᠷᠳᠥᠰ ᠬᠤᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠥᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ  ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ︽ ᠲᠣᠭᠣᠨᠤ ︾ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ  ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠨ  ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠤᠶᠢᠯᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠣ ᠬᠤᠤᠰᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ︽ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ︾ ᠤᠶᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 4 […]

ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠣᠨᠨᠴᠢ ᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠨᠰᠢ ᠮᠠᠨ  ᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ

ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14  ᠣ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠦ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠨᠨᠰᠢ ᠰᠣᠷᠣᠨᠨᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠣᠨᠨᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠨᠨᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠷᠠᠯᠢᠨᠨᠴᠢᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠣᠨᠨᠴᠢ ᠂ ᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠨᠰᠢ  ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠯᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠳᠣᠰ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠢᠵᠠᠭᠣᠷ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠠᠨᠢᠭᠣᠯᠣᠨᠨᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ︱ […]

ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ︽ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠬᠢᠮᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠬᠡᠳᠤ ᠬᠢᠮᠢ ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠪᠡ

︽ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠬᠢᠮᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠬᠡᠳᠤ ᠬᠢᠮᠢ  II ︾ ᠬᠢᠮᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠦᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ  ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠵᠢ  ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠢ ᠂ ᠡᠬᠦᠨ  ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠠᠶᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠴᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠸᠯᠸᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠮᠡᠳᠦ  ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ  ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠢᠮᠢ  ᠨᠢ […]

ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ 2017 ᠤᠨ  ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ

ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ 2017 ᠤᠨ  ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ

QQ图片20160914212726

ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠣ ᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ

ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠣ ᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ  ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ

Snip20160104_158

ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠹᠢᠯᠢᠮ~  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠢ  ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ  ᠹᠢᠯᠢᠮ - ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠢ  ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 1956 ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ  ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ 2010 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ […]

2A0287AAF3AFED82EB4FC7F0859475C5

ᠬᠦᠬᠡᠨᠡᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ  ᠣ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠨᠠᠷ ᠮᠠᠨ  ᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠪᠡ

2015 ᠤᠨ  ᠣ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 09 ᠡᠳᠦᠷ  ᠠᠴᠠ 2015 ᠤᠨ  ᠣ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 19  ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠢᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠨᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ  ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠵᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠤᠨᠤᠰᠪᠠ ᠃ 17  ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠯᠡᠨ […]

︽ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠂ ᠡᠪ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠢᠰᠣ ︾ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ

3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20  ᠣ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ 17 ᠴᠠᠭ 20 ᠳ᠋ᠥ ︽ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠂ ᠡᠪ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠢᠰᠣ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠣᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ  ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠬᠠᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡ ᠮᠠᠨ  ᠣ ᠳᠡᠭᠡᠳᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ  ᠢ  ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠣ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ  ᠬᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ […]

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ

   ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ 2015 ᠤᠨ ᠤ5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ22  ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ  ᠬᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ︾ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ  ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃   ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠴᠦᠮ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠤ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ […]

ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ

   ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ  ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ  ᠨᠢ  ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ 2015 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ  ᠬᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃    ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠠᠯᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ […]

1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 4 ᠨᠢᠭᠤᠷ 1234